کانون خیرین:

استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های خیرین حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت شهروندان در راستای حمایتهای مادی و معنوی از جوامع هدف.

-   تهیه بانک اطلاعاتی از خیرین 
-  
 شناسائی ظرفیتها و پتانسیل های خیرین
-  
ارائه امکانات رفاهی جوامع هدف